การประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย. 2562 ที่ร.ร.แชงกรี-ลา บางรัก

เมื่อวันที่ 26-28 มิ.ย. 2562 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย. 2562 ที่ร.ร.แชงกรี-ลา บางรัก ให้กับ กรุงเทพมหานคร 

   สำหรับการประชุมครั้งนี้ หัวข้อหลักของการประชุม คือ การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน นับเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้นำอาเซียนจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด นโยบาย ตลอดจนแนวทางในการดำเนินการในด้านต่างๆที่มีความเป็นเลิศ..เพื่อการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมการรับมือกับความท้าทายต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนเป็นเป้าหมายสำคัญ...

--

--