ทีมงาน

ปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์

CEO

นาเดีย บุญคมรัตน์

Event Marketing Director

ณธกร ชลอคุณวัฒน์

Digital PR Manager

จิรายุส เขียวดี

Digital PR & Event Marketing

จิรภาส หลักพิพัฒน์

Digital PR & Creative Event Marketing

บุณฑริกา ศรีทาทุม

Systems Analyst

ปวริศร เศรษฐเศรณีกุล

System Analyst

ธิติวุฒิ นันโท

System Analyst

อัครพล มาลา

System Analyst

อัยการ ปิ่นเงิน

Senior Programmer

ศุภวิชญ์ เฟื่องน้อย

Programmer

อรรคเดช วงษ์สาลี

Programmer

พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

Programmer

นริศรา แก้วประชา

Mobile App Developer

เอกชัย ฉัตรพงศ์เลอเลิศ

Mobile App Developer

อภิวัฒน์ เอนกบุญ

Senior Web Developer

ณัฐกานต์ ขันธสิทธิ์

Web and Graphic Designer

ประนอม นาคประสิทธิ์

Web and Graphic Designer

สุพัตรา ทำดี

Graphic Designer

ธนัชชา ลี้ล้ำเลิศ

HR, Project Coordinator

ปณิชา บัวเขียว

Accounting

สุรศักดิ์ ช่างเพชรผล

Messenger