ทีมงาน

ปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์

CEO

นาเดีย บุญคมรัตน์

Event Marketing Director

ศุภพิชญ์ กิจสหวงศ์

Creative Event Marketing Manager

ณธกร ชลอคุณวัฒน์

Digital PR Manager

วรพจน์ ดอนผา

Human Resources Manager

ปณิชา บัวเขียว

Accounting

จรินญา ศรีจันทร์

Digital PR & Event Marketing

ฟีราส เจริญเกียรติ

Digital PR & Creative Event Marketing

ศิยามล มะโนวงค์

Creative and Graphic Designer

ณัฐกานต์ ขันธสิทธิ์

Web and Graphic Designer

ประนอม นาคประสิทธิ์

Web and Graphic Designer

ณัฐภัทร แสงสุวรรณ

Senior Systems Analyst

บุณฑริกา ศรีทาทุม

Systems Analyst

ธิติพัทธ์ โพธิ์ศรี

Systems Analyst

อัยการ ปิ่นเงิน

Senior Programmer

พลอธิป สำลีอ่อน

Programmer

ลักษิกา ปาระแก้ว

Programmer

ศุภวิชญ์ เฟื่องน้อย

Programmer

สหรัถ อินไชยา

Mobile Developer

อภิวัฒน์ เอนกบุญ

Senior Web Developer

สุรศักดิ์ ช่างเพชรผล

Messenger