โครงการ CLMVT Bankers’ Leadership Program 2018 ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร


    

เมื่อวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2561 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดโครงการ CLMVT Bankers’ Leadership Program 2018 ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ณ โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “Innovations in Financial Services” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเงิน รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารระดับสูงในภาคการเงินทั้งจากธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ และกระทรวงการคลังของประเทศในภูมิภาค CLMVT รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 46 ราย

--------------------------------------------------

รูปบรรยากาศการจัดโครงการฯ

วันที่ 4 ตุลาคม 2561


คุณรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

 


คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย
ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับ

 


บรรยายหัวข้อ “Future Landscape of Banking Services: Roles of Disruptive Technologies”
โดย Mr. Pierre Legrand, Chief Technologist, PwC South East Asian Consulting, PwC Singapore

 


เสวนาหัวข้อ “Designing Regulatory Incentives for Financial Services Digitalization” ร่วมเสวนาโดย
 คุณรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 H.E. Srey Siyout, Assistant Governor, National Bank of Cambodia
 คุณทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ กรรมการในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ

 


เสวนาหัวข้อ “Building the Ecosystem for Innovations in Financial Services: Roles of Private Players and Regulators” ร่วมเสวนาโดย
 คุณศีลวัต สันติวิสัฏฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 คุณบัญชา มนูญกุลชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 คุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
และ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ

 


Program Orientation
โดย ดร.พรชนก คัมภีรยส คูเวนเบิร์ค อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาโครงการฯ

 


กิจกรรม Leadership Team Building Session
โดย ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และอาจารย์ประจำสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงต้อนรับผู้ร่วมโครงการ (Welcome Reception) ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit

--------------------------------

วันที่ 5 ตุลาคม 2561

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด และบริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด


บรรยากาศ ณ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 


บรรยายหัวข้อ “FinTech: Successful Applications and New Opportunities for Financial Services”
โดย คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

 


บรรยายหัวข้อ “TBA Overview of ePaymarket in Thailand & ITMX Company Introduction and Product Overview”
โดย คุณยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย

 


บรรยายหัวข้อ “ITMX Company direction and new innovation (API, Blockchain, etc.)”
โดย คุณธีรเกียรติ จิตตวัฒนรัตน์ Innovation and Solution Architecture, National ITMX

 


บรรยายหัวข้อ “Open Bank APIs Demo presented by “Google””
โดย Mr. Rajesh Doda, Technical Solutions Consultant, Google

************


บรรยากาศ ณ บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

 คุณธีระ เมฆานันท์ Executive BD Manager, Ascend Group และคุณณัฐนันท์ เอมอมรจิต BD Manager, Ascend Group
ให้เกียรติมาบรรยายถึงวัตถุประสงค์ พันธกิจ และการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Dinner Talk: Conversation with the Governor ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit


ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้เกียรติมาพบปะ พูดคุยอย่างเป็นกันเอง พร้อมแชร์มุมมองด้านการบริหารจัดการในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งกับภาคธนาคาร และการเงิน
รวมถึงมุมมองด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว

 

--------------------------------------------------

วันที่ 6 ตุลาคม 2561


หัวข้อ “Design Thinking Workshop”
โดย คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร Head of 10X Innovation Project, Siam Commercial Bank

 


เสวนาหัวข้อ “Banking Business Turnaround Strategies” ร่วมเสวนาโดย
 Mr. Christian  Roland Head of Transformation, Siam Commercial Bank, Thailand
 Mr. Nanthalath Keopaseuth Deputy Managing Director, BCEL, Lao PDR
 Dr. So Phonnary Executive Vice President & Group Chief Operations Officer, ACLEDA Bank, Cambodia
 Mr. Philip Koh Advisor to the Board, KBZ Bank, Myanmar
และ คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ

--------------------------------------------------

วันที่ 7 ตุลาคม 2561


บรรยายหัวข้อ “SME Financial Service Solutions”
โดย คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 บรรยายหัวข้อ “Fintech Talks by Thai FinTech Startups”
โดย คุณวิศิษฏ์ ยินดีสิริวงศ์ ผู้จัดการโอมิเซะ (ประเทศไทย) และ คุณสถาพน พัฒนะคูหา ผู้ก่อตั้งบริษัท SmartContract Thailand

 


บรรยายหัวข้อ “HR Management Skill and Managing Diversity”
โดย คุณสุภอร รัตนมงคลมาศ ผู้จัดการประจําประเทศไทย บริษัท เดอะ วอลท์ดิสนีย์ (ประเทศไทย) จํากัด

 


บรรยายหัวข้อ “From Learning To Transformation: Leading Change @ The Brain”
โดย ดร.ธัญ ธำรงนาวาสวัสดิ์ Director of The Iclif Leadership and Governance Centre

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Farewell Party ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit

--------------------------------------------------

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

กิจกรรม Group Presentation
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Group Presentation

 คณะ Mentors ซึ่งได้รับเกียรติจาก
 คุณอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย
 Mr. Kamalkant Agarwal Head of International Banking, Siam Commercial Bank
 ดร.พรชนก คัมภีรยส คูเวนเบิร์ค อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก
คุณอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
และ คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย เป็นผู้มอบวุฒิบัตร

 

คุณอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Mr. Kamalkant Agarwal, Head of International Banking, Siam Commercial Bank
 และ คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย 
ให้เกียรติขึ้นกล่าวปิดโครงการฯ และถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ