โครงการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน การบริการ และการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมยู เขาใหญ่


    

เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2561 บจก.บางกอก เว็บ โซลูชั่น ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สำนักงาน คปภ. ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน การบริการ และการทำงานเป็นทีมสู่ความเป็นเลิศ” ณ โรงแรมยู เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รับทราบถึงแนวคิดของการบริการที่ดี และฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ตลอดจนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานของเจ้าหน้าที่

--------------------------------

รูปบรรยากาศตลอดการจัดโครงการฯ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561


อบรมหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย โดย
คุณไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงาน คปภ.
และ คุณดาเนตร วันทนีย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงาน คปภ.

 


อบรมหัวข้อ Service Mind การบริการสู่ความเป็นเลิศและบริหารจัดการอารมณ์ และความเครียดเพื่อความสำเร็จในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ โดย
อ.วชิรา บุตรวัยวุฒิ ที่ปรึกษา บริษัท More Than Free จำกัด และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ บริษัท Math House จำกัด

-------------------

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561


คุณชัยยุทธ มังศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ.
ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการฯ

 


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมอบนโยบายการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย

 


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.
ให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกร่วมกับผู้บริหาร และคณะผู้เข้าอบรม สำนักงาน คปภ.

 


กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อรวมพลังการทำงานอย่างสร้างสรรค์ โดย
ว่าที่ร้อยตรี วีรชัย โมกขเวศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 9 ณ พลัส จำกัด และ Project Training Manager บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลควอลิตี้แมเนจเมนท์ จำกัด

-------------------

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561


บรรยายพิเศษหัวข้อ “เรื่องเล่าจากพี่สู่น้อง” โดย
คุณตนุภัทร รัตนพูลชัย รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ.

 


กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาเพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบ (Case Study) และกิจกรรม Workshop (แบ่งกลุ่ม) ประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไขเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ โดย
คุณชัยยุทธ  มังศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ.
ดร. อายุศรี คำบรรลือ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ.
และ คุณจักริน จรัญรัตนศรี หัวหน้ากลุ่มวางแผนและพัฒนาคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ.

-------------------

รูปบรรยากาศอื่นๆ