บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม Tech Tycoon : Power up Thai Tech Entrepreneurs รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2560 ให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ณ Château De Khaoyai อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


    

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม Tech Tycoon : Power up Thai Tech Entrepreneurs รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2560 ให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ณ Château De Khaoyai อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัล ให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศได้ (ค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม) โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในหลากหลายมิติ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางธุรกิจ และเกิดการสร้างเครือข่าย (Community) ในระยะยาวระหว่างกลุ่มสมาชิก รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจและผู้เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2560 ให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ณ Château De Khaoyai อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา