กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 Session 3 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel


    

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Moving Business Forward with Digital 4.0 ให้กับ สํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 Hotel เวลา 8.30 – 16.00 น.