กิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : Session 6 พาผู้ประกอบการทั้ง 20 บริษัท ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ออฟฟิตเมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท DHL Express International (Thailand) จำกัด


    

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรม T Mark Training Series รุ่นที่ 5 : พาผู้ประกอบการทั้ง 20 บริษัท ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ออฟฟิตเมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท DHL Express International (Thailand) จำกัด เวลา 8.00 – 18.00 น. ให้กับ สํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ