บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม Tech Tycoon : Power up Thai Tech Entrepreneurs รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 ให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ณ Siam Beach Resort อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


    

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรม Tech Tycoon : Power up Thai Tech Entrepreneurs รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 ให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ณ Siam Beach Resort อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี