โครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge PGC by NEA ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Imperial Pattaya Hotel อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


    

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge PGC by NEA ครั้งที่ 2 ให้กับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ โรงแรม Imperial Pattaya Hotel อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่ออบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศและให้คำปรึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมประกวดแผน Business Model Canvas ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มธุรกิจ Startups มีศักยภาพและสามารถเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

(ช่วงเช้า)

ผศ.ดร.วิชิต  อู่อ้น
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และประธาน บจก.Dollar Rich
บรรยายในหัวข้อ “Creative Age Marketing 4.0” 

---

(ช่วงบ่าย)

คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Priceza.com 
บรรยายในหัวข้อ “E-Commerce สำหรับการส่งออกยุคดิจิทัล”

---

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Modern Business Model Canvas" โดยแบ่งจำนวนผู้เข้าอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม

ดร.ศศิพร อุษณวศิน
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวข้อ "Modern Business Model Canvas" Group 1

 

ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หัวข้อ "Modern Business Model Canvas" Group 2

 

อ.บรรณ ภุชงค์เจริญ
Business Innovation ที่ปรึกษาบริษัท เช่น IRPC, Toyota, Mitsubishi, TOT, CAT, NusaSiri, Panacee
หัวข้อ "Modern Business Model Canvas" Group 3

 

อ.ณภัค ภัคคิโรจน์
Business Coaching & Consulting by Business Model Canvas
หัวข้อ "Modern Business Model Canvas" Group 4

---

ภาพบรรยากาศงาน​​​​​​​