โครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2017 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม SOFITEL Bangkok Sukhumvit ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร


    

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดโครงการ CLMVT Executive Program on New Economy 2017 (CLMVT-EXP 2017) ให้กับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรม SOFITEL Bangkok Sukhumvit ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของทั้ง 5 ประเทศ มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งร่วมกัน “CLMVT Stronger Together”

โครงการ CLMVT-EXP 2017 เป็นโครงการ Networking แบบ Exclusive ที่ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำจากทั้ง 5 ประเทศ รวม 60 ราย จะมาร่วมกันระดมความคิดด้วยกัน เป็นระยะเวลา 4 วัน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการดึงจุดแข็งของแต่ละกลุ่ม แต่ละประเทศ แล้วร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในประเด็นที่แต่ละประเทศสนใจ และเกิดประโยชน์ร่วมกัน ด้วยรูปแบบ Strategic Partnership

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

(พิธีเปิด)

ฯพณฯ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และขึ้นกล่าว
Welcome Address และ Opening Keynote Speech เพื่อเปิดงานอย่างเป็นทางการ 

---

Prof. Dr. Ralph Katz Senior Lecturer จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ให้เกียรติขึ้นกล่าว
Keynote Address ในเรื่อง “What we’ve learned about Managing Innovation and Risk-taking”

---

(Panel Discussion)

บรรยากาศช่วง Panel Discussion ในเรื่อง “CLMVT : Common Vision, Shared Potential for Future”
โดยตัวแทนนักธุรกิจชั้นนำจากประเทศ CLMVT

---

(Welcome Dinner)

บรรยากาศช่วง Welcome Dinner

---

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2560

บรรยากาศการบรรยายโดย Prof. Dr. Ralph Katz Senior Lecturer จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT)

---

บรรยากาศการ Field Visit Session ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

---

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2560

บรรยากาศการบรรยายโดย Professor Elaine Chen Senior Lecturer จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT)

---

บรรยากาศ Workshop Session : Innovative Thinking Workshop
โดย อ.เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล CEO และ Founder Asian Leadership Academy (ALA)

---

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2560

บรรยากาศกิจกรรม Group Presentation

---

(พิธีปิด)

ฯพณฯ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรของโครงการ และกล่าวปิดโครงการ

---

ภาพบรรยากาศอื่น ๆ