สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลการให้บริการ “e-TPQI Day ครั้งที่ 3” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร


    

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลการให้บริการ หรือ e-TPQI Day ครั้งที่ 3 ให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้แทนหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เห็นถึงมิติใหม่ของการพัฒนากำลังคนของประเทศ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัลเข้ามาเป็นกำลังขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทย

----------------------------------------

รูปบรรยากาศการสัมมนา


คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

------


คุณอรรณพพล หาราชัย 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
บรรยายหัวข้อ ภาพรวมระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI-Net

------


ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
บรรยายพิเศษหัวข้อ “Disruptive Education on the New Economy”

------


เสวนาพิเศษหัวข้อ “Moving Economy forward through Thailand 4.0 by TPQI” ร่วมเสวนาโดย
นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
• ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองชัยศรี รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
• คุณชนินทร์  กุลกาญจนาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออีซี เอ็นลิสท์ จำกัด

------

 

รูปบรรยากาศอื่นๆ