โครงการ Agri–Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ


    

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดโครงการ Agri–Tech Innovation Forum 2018 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต ให้กับกรมการค้าต่างประเทศ (DFT) กระทรวงพาณิชย์ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อให้เกิดการต่อยอดผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมสินค้าเกษตรที่พร้อมใช้ประโยชน์ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ รวมถึงผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย ผู้ผลิต และหน่วยงานสนับสนุน และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ภายในงานได้มีการจัดบูธแสดงผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและเจ้าของงานวิจัย และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรนวัตกรรมอย่างครบวงจรแก่ผู้ประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดเสวนาในเรื่องทิศทางตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมโลก และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิจัยผู้มีประสบการณ์ด้านการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการจนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งสามารถสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี

--------------------------------------

รูปบรรยากาศภายในงาน


คุณกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

------


พิธีลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัยและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม
ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

------


เสวนาหัวข้อ “ทิศทางตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมโลก 2018” ร่วมเสวนาโดย
• ดร.ชินรัฐ  บุญชู ผู้อำนวยการสายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)
• ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• คุณณรงค์  เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
• คุณเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

------


เสวนาหัวข้อ “งานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง : ความฝันสู่ความจริง” ร่วมเสวนาโดย
• คุณวัชรพล​ บุญหลาย CEO บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จํากัด
• คุณวาทิน วงศ์สุรไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนอเชอร์แคร์ จํากัด
• ผศ.ดร.โสภาค สอนไว มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย

------

 

รูปบรรยากาศอื่นๆ