โครงการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 หรือ IDE to IPO รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561


    

โครงการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 หรือ IDE to IPO รุ่นที่ 1 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการนวัตกรรม ยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงสร้างเครือข่าย และบูรณาการโครงการนวัตกรรม สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ โดยบริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้รับดำเนินการจัดกิจกรรมให้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561 เป็นระยะเวลา 240 วัน โดยตลอดระเวลาการดำเนินการที่ผ่านมาจนจบหลักสูตรการอบรม มีผลสรุปได้ว่า มีผู้ประกอบการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมรวมทั้งสิ้น 56 ราย และดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร IDE to IPO รวมจำนวน 8 ครั้ง แบ่งเป็นการอบรม ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ครั้ง และโรงแรม Mercure Bangkok Makkasan ถ.กำแพงเพชร 7 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2561

ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ นอกจากสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับคือ องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล การสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน ไปจนถึงการบริหารจัดการระบบบัญชี กฎหมาย และภาษีสำหรับบริษัทที่เตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ จากกรณีศึกษา และประสบการณ์ที่ถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอด 8 ครั้ง ยังมีกิจกรรม Dinner Talk ที่ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และประสบการณ์จากวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในบรรยากาศใกล้ชิด และเป็นกันเอง รวมถึงการแบ่งเป็นกลุ่มผู้เข้าอบรมออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อการทำกิจกรรม Workshop ภายในห้องเรียน และมอบโจทย์ให้แต่ละกลุ่มได้เป็นผู้นำจัดกิจกรรม Networking Dinner ในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นการรับประทานอาหารร่วมกัน ประกอบกับกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการอย่างสร้างสรรค์ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจต่อกันในอนาคต และแลกเปลี่ยนความคิดทางธุรกิจ

---------------------------------------

รูปบรรยากาศตลอดการจัดโครงการฯ