กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่สัญจร ตอน "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก" 5 ภูมิภาค ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2561


    

บจก. บางกอกเว็บ โซลูชั่น ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่สัญจร ตอน "เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก" จำนวน 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี จ.สงขลา จ.อุบลราชธานี จ.ชลบุรี และ จ.เชียงใหม่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 2561 ให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยเป้าหมายขยายฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการของลูกในวัยแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ และสร้างแรงกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกเชิงบวก

กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่สัญจรเป็นกิจกรรมที่สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยวินัยเชิงบวก และเทคนิคดีๆ ในการเลี้ยงดูลูกจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ให้กับคุณพ่อ คุณแม่ ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากการบรรยายให้ความรู้แล้ว คุณหมอยังได้ร่วมตอบปัญหา และข้อสงสัย แก่คุณพ่อ คุณแม่ที่มีปัญหาในการเลี้ยงดูลูก รวมถึงมีกิจกรรม Workshop โดยคณะวิทยากร และทีมงานจากมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เพื่อให้เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูลูกภายในกลุ่มย่อย ตลอดจนเกิดการฝึกทักษะ และการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง สร้างพัฒนาการที่ดีให้กับลูกๆ ทั่วประเทศ

---------------------------------------------

รูปบรรยากาศการจัดกิจกรรมฯ