บริการของเรา

  • พัฒนาเว็บไซต์ และแอพลิเคชั่นต่างๆ
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับภาคธุรกิจและราชการ
  • พัฒนาระบบ E-Learning แบบครบวงจร
  • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และบริหารจัดการอบรมสัมมนา

    พัฒนาเว็บไซต์ และแอพลิเคชั่นต่างๆ (Website & Mobile Application) ทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์เพื่อธุรกิจการค้า และเว็บไซต์ส่วนบุคคล ในรูปแบบของการแสดงผลแบบ Responsive และ SEO friendly ช่วยให้ลูกค้ามีเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนา Mobile Application ที่รองรับทั้งบน i-OS Android และ Windows Phone ซึ่งบริษัท มีความชำนาญในการพัฒนาเว็บไซต์ในทุกรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งเว็บไซต์ที่พัฒนาจะมีระบบหลังบ้าน ที่ลูกค้าสามารถใช้งาน และบริหารจัดการเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว อาทิ


    · ระบบสมาชิก (Member System)
    · ระบบกระดานข่าว (Web Board)
    · ระบบจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์ (Content Management System) 
    · ระบบตะกร้าสินค้า (E-Commerce System)
    · ระบบการชำระเงิน (Payment Gateway)
    · ระบบการสนทนา (Live Chat) 
    · ระบบการจัดการข้อมูลสมาชิก (User management system)
    · ระบบการกำหนดสิทธิผู้ใช้งาน (User Permission)
    · ระบบการสำรวจความพึงพอใจ (Poll and Survey Management)
    · ระบบการส่ง Email อัตโนมัติ (Email Management)
    · ระบบปฏิทินกิจกรรม (Calendar Management)
    · การออกรายงาน (Report)

 

    บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ให้บริการพัฒนาโปรแกรม ด้วยเทคโนโลยีที่ทั่วโลกยอมรับในมาตรฐาน  และความทันสมัย นอกจากนี้เราออกแบบระบบที่ตอบสนองความเฉพาะด้านในธุรกิจ ของท่าน  ทำให้ธุรกิจของท่านลดปัญหาในการทำงานธุรกิจ  มีความเป็นระบบในการทำงานและผลลัพธ์ที่ได้คือระบบที่ไม่เหมือนใคร  มีความแตกต่างในด้านกลยุทธ์ที่เหนือกว่า รวมถึงเทคนิค การทำงาน ต่างๆ ซึ่งถูกอัดแน่นเข้ากับระบบทำให้เกิดมาตรฐานในการทำงาน บนกลยุทธ์เฉพาะขององค์กรเปลี่ยนการทำงานที่ยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย การพัฒนาซอฟท์แวร์ที่มีความเฉพาะ จึงจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจของคุณเหนือกว่าคู่แข่ง
 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
    ในสภาวะการทำงานที่มีการดำเนินงานหลายขั้นตอน และต้องการผลการดำเนินการที่มีทั้ง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แนวคิดทางการบริการโครงการเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมาก โดยที่ทางบริษัทได้เริ่มโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานมาตรฐาน ISO29110 โดยเฉพาะกระบวนการทางด้านการจัดการโครงการ (Project Management) และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Software (Software Development Life Cycle : SDLC) ทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการบริหารโครงการ ของบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการพัฒนาโปรแกรม ตามที่ได้กำหนด ไว้ภายใต้ความเสี่ยงในดำเนินโครงการที่ควบคุมได้


    การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ของเรานั้น เราจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งความต้องการของลูกค้า ในทุกระดับที่จะเป็นผู้ใช้งานระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ พฤติกรรมการทำงานและ รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่เดิม เพื่อนำมาออกแบบโครงสร้างระบบ มีการนำเสนอแนวคิดที่เหมาะสม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบ และแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างข้อตกลงก่อนที่จะเริ่มลงมือพัฒนาโปรแกรมระบบของแต่ละโครงการ ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าได้เข้าใจโครงร่างของโครงการที่เราจะพัฒนาระบบดังกล่าวให้ก่อนที่จะลงมือพัฒนาขึ้นจริง โดยเรายึดหลักพื้นฐานในการพัฒนาระบบ คือระบบจะต้องมีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และมีเครื่องมือในการจัดการข้อมูลที่เหมาะสม และที่ขาดไม่ได้คือ จะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสม เชื่อถือได้ และปลอดภัย


    ด้วยความเป็นมืออาชีพ   และสิ่งต่างๆ ที่หล่อหลอมให้เรามีความชำนาญในด้านการพัฒนาระบบนี้ เราจึงมั่นใจว่า จะสามารถพัฒนาพัฒนาระบบ และโปรแกรมประยุกต์สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ได้รวดเร็วกว่า และมีต้นทุนที่ถูกกว่า และเมื่อโปรแกรมประยุกต์ของเราถูกนำไปใช้งานจริง ลูกค้าจะจะได้รับโปรแกรมที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากการที่เราได้พัฒนาเครื่องมือในการจัดการ ที่มีความเหมาะสม และจะเป็นส่วนเติมเต็มให้ธุรกิจของคุณ


    ตัวอย่างระบบที่บริษัทมีความชำนาญในการพัฒนา
        • ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Leaning Management System : LMS)
        • ระบบบริหารการจับคู่เจรจาธุรกิจ สำหรับงานกิจกรรมต่างๆ (Business Matching Program) 
        • ระบบบริหารจัดการค่าตอบแทน (Commission Management) 
        • ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ (Asset Management)
        • ระบบการบริหารจัดการข้อมูลกลุ่มลูกค้า (Customer Data Management)
        • ระบบการบริหารจัดการข้อมูลปัญหาจากการใช้งานและบริการ (Service and Support Management)
        • ระบบการบริหารจัดการข้อมูลยอดขาย (Consumer Management) 
        • ระบบพัฒนาระบบสืบค้น (Search Engine Management)
        • ระบบการจองห้องประชุม (Room Reservation Management)
        • ระบบการประชุมออนไลน์ (Online Conference Management)
        • ระบบการจัดการห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom Management)
        • ระบบสารสนเทศการจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร (Total Innovation Management)
        • ระบบรับสมัครฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration Management)
        • ระบบการแสดงผลข้อมูลผ่านตู้ Kiosk (Touch Screen Management)
        • ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ประกอบการ SME  (SME database Management)

    
    ทักษะด้านภาษาของเรา
        • C#, .NET, HTML, DHTML, XML, JavaScript, VBScript, ASP, PHP , HTML5 , Java , i-OS , yii framework
        • Windows NT, Windows 2000, Linux, Solaris
        • MS Access, MS SQL, My SQL, DB2


    ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่รายแรกในประเทศไทย  ที่สามารถพัฒนาระบบการส่งสัญญาณข้อมูลภาพและเสียง ที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูง สำหรับระบบ E-Learning ซึ่งได้รับการรับรองความเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และทดสอบประสิทธิภาพของระบบโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรงกว่า 10 ปี  โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่
    - การเป็นที่ปรึกษา  ในการจัดทำ และพัฒนาระบบ E-Learning  ให้แก่องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสถาบันการศึกษา  , หน่วยราชการ และบริษัทเอกชน   เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยบริษัทจะช่วยวิเคราะห์ คัดเลือก และนำระบบ e-Learning ที่เหมาะสมที่สุดมา ปรับใช้สำหรับหน่วยงาน หรือองค์กร แต่ละแห่งที่มีสภาพแวดล้อม และเงื่อนไข ที่แตกต่างกันออกไป
    - การออกแบบ และผลิตสื่อการสอน (Content) สำหรับระบบ E-Learning ทุกประเภท  ทั้งรูปแบบของวีดีโอ , Presentation และ Animation ที่มีความสมบูรณ์ทั้งภาพ และเสียง ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ บางกอก เว็บ โซลูชั่น  ทำให้การนำเสนอหลักสูตร และเนื้อหาผ่านระบบ E-Leaning มีความน่าสนใจ และง่ายต่อการใช้งาน
    - พัฒนาระบบ Server ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกับระบบ E-Learning  ให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูล  รวมทั้งให้บริการบนระบบเครือข่ายอย่างครบวงจร รวมถึง Comprehensive Hosting Service ที่จะสามารถลดการลงทุนด้าน IT Infrastructure และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่า จะสามารถเข้าถึง ระบบ หรือข้อมูลได้ด้วยความรวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ

    บริษัท มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวางแผน และการลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ใน และต่างประเทศ รวมถึงช่องทางการโฆษณาบน google, facebook และ youtube อีกด้วย ด้วยประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มานานกว่า 8 ปี และความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการของเราที่ผ่านมาในอดีต ล้วนเป็นเครื่องการันดีผลงานของเราเป็นอย่างดี บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด จึงพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภทธุรกิจ โดยทีมงานมืออาชีพ ตลอดจนการให้บริการดูแลเว็บไซต์ของท่านหลังการขายอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง


    นอกจากนี้ บริษัท มีทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการจัดประชุมสัมมนา งานแถลงข่าว การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการบริหารจัดการการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานส่งเสริมอุตสากรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น