โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สู้วิกฤตไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดังนั้น กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้ว่าจ้างให้ บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด (BWS) ที่มีความชำนาญ และประกอบไปด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง ตลอดจนเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และมีความเข้าใจในการทำงานให้สามารถทำงาน จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สู้วิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น SMEs ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจในทุกมิติ ผ่านระบบอบรมออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี Social media ตอบสนองความต้องการของ SMEs ในระหว่างและหลังการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 


 

โดยได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรในรูปแบบการอบรมออนไลน์ โดยการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 ผ่านช่องทาง Facebook Page “DIProm Station - สถานีดีพร้อม” ตลอด 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 หัวข้อ รวมทั้งสิ้น 50 หัวข้อ ระยะเวลาการบรรยายหัวข้อละ 2 ชั่วโมง

 

 

 

อบรมโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงหลากหลายท่าน ได้แก่ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล, ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โค้ชโซอี้), ดร.ศิริกุล เลากัยกุล (พี่หนุ่ย), คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์), คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี (เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร Penguin Eat Shabu), คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (บรรณาธิการบริหาร The Standard), คุณรวิศ หาญอุตสาหะ (เจ้าของแบรนด์ศรีจันทร์), คุณนที เอกวิจิตร (อุ๋ย Buddha Bless), คุณอาริยะ คำภิโล (เจ้าของร้าน Jones Salad) และคุณกฤษณ์ บุญญะรัง (Bie The Ska) เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก

 

คุณกฤษณ์ บุญญะรัง (Bie The Ska)

คุณกฤษณ์ บุญญะรัง (Bie The Ska)

 

ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โค้ชโซอี้)

ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (โค้ชโซอี้)

 

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล (พี่หนุ่ย)

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล (พี่หนุ่ย)

 

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

 

คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (บรรณาธิการบริหาร The Standard)

คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (บรรณาธิการบริหาร The Standard)

 

 คุณรวิศ หาญอุตสาหะ (เจ้าของแบรนด์ศรีจันทร์)

คุณรวิศ หาญอุตสาหะ (เจ้าของแบรนด์ศรีจันทร์)

 

คุณอาริยะ คำภิโล (เจ้าของร้าน Jones Salad)

คุณอาริยะ คำภิโล (เจ้าของร้าน Jones Salad)

 

คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์)

คุณสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์)

 

คุณนที เอกวิจิตร (อุ๋ย Buddha Bless)

คุณนที เอกวิจิตร (อุ๋ย Buddha Bless)