โครงการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพต้านภัย COVID-19

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ว่าจ้างให้บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการโครงการสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพต้านภัย COVID-19 ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (กอง พศ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เครื่องมือแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย เครื่องสำอาง และวัตถุอันตราย เช่น เจลแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค) เพื่อดูแล เฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับประชาชน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชุมชน สถานศึกษา ที่ต้องรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ซึ่งต้องมีข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรคในวงกว้าง

 

 

 

บริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้ดำเนินการดูแลรักษาระบบ, การผลิต Podcast, การจัดหาช่องทางใหม่และจัดทำรายงานสรุปสถิติการใช้งาน และการศึกษา วิเคราะห์ สำรวจความคิดเห็น และ/หรือ วิจัยการตลาด ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563