ทีมงาน

ปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์

CEO

นาเดีย บุญคมรัตน์

Event Marketing Director

ณธกร ชลอคุณวัฒน์

Digital PR Manager

พนัสรมย์ พิมพ์ดี

HR, Project Coordinator and Secretary

ปณิชา บัวเขียว

Accounting

ฟีราส เจริญเกียรติ

Digital PR & Creative Event Marketing

จิรภาส หลักพิพัฒน์

Digital PR & Creative Event Marketing

ศิยามล มะโนวงค์

Creative and Graphic Designer

ณัฐกานต์ ขันธสิทธิ์

Web and Graphic Designer

ประนอม นาคประสิทธิ์

Web and Graphic Designer

ณัฐภัทร แสงสุวรรณ

Senior Systems Analyst

บุณฑริกา ศรีทาทุม

Systems Analyst

หทัยรัตน์ ประกอบกิจ

System Analysis

นายศรราม หวังใจกลาง

System Analysis

อัยการ ปิ่นเงิน

Senior Programmer

พลอธิป สำลีอ่อน

Programmer

ลักษิกา ปาระแก้ว

Programmer

ศุภวิชญ์ เฟื่องน้อย

Programmer

สหรัถ อินไชยา

Mobile Developer

อภิวัฒน์ เอนกบุญ

Senior Web Developer

สุรศักดิ์ ช่างเพชรผล

Messenger